Executive Team

Wang Jian

CHAIRMAN OF THE BOARD,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Yin Ye, PhD

VICE CHAIRMAN OF THE BOARD,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Zhao Lijian

DIRECTOR,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Du Yutao, PhD

DIRECTOR,BGI GENOMICS CO,. LTD.

WANG HONGQI, PhD

DIRECTOR,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Wang Hongtao

DIRECTOR,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Cao Ya

INDEPENDENT DIRECTOR,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Du Lan, PhD

INDEPENDENT DIRECTOR,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Wu Yuhui, PhD

INDEPENDENT DIRECTOR,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Liu Siqi, PhD

SUPERVISORY BOARD CHAIRMAN,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Li Wenqi

SUPERVISOR,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Hu Yujie

SUPERVISOR,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Zhao Lijian

CHIEF EXECUTIVE OFFICER,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Du Yutao, PhD

DEPUTY GENERAL MANAGER,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Chen Weijun, PhD

DEPUTY GENERAL MANAGER,BGI GENOMICS CO,. LTD.

WANG HONGQI, PhD

DEPUTY GENERAL MANAGER,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Li Ning, PhD

DEPUTY GENERAL MANAGER,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Zhu Shida

DEPUTY GENERAL MANAGER,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Liu Na, PhD

DEPUTY GENERAL MANAGER,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Xu Qian

DEPUTY GENERAL MANAGER, SECRETARY OF THE BOARD,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Wang Yujue

CHIEF FINANCIAL OFFICER,BGI GENOMICS CO,. LTD.

Huo Shoujiang

CHIEF HUMAN RESOURCE OFFICER,BGI GENOMICS CO,. LTD.
Quick Contact